Het fokreglement

Onze leden zijn volkomen vrij om te beslissen met welke dieren zij fokken, zolang zij er maar vastgesteld werd dat geen van beide ouders fokuitsluitende fouten vertonen en dat zij op minimale wijze beantwoorden aan de rasstandaard en de gezondheidsnorm.

Niemand houdt van regels, ook de leden van onze rasvereniging niet … maar zeg nu zelf … het zou toch ondenkbaar zijn om zichzelf met enige mate van ernst een rasvereniging te durven noemen die zich tot doel stelt om de conformiteit van het ras te behouden en te verbeteren indien de leden zichzelf niet minstens zouden opleggen om niet te fokken met dieren die fokuitsluitende fouten vertonen.   Fokuitsluitende fouten zijn dermate zware fouten dat zij de conformiteit aan de rasdefinitie en/of de gezondheid van toekomstige generaties in het gedrang brengen … !    Wie dit te veel gevraagd vindt … tja … .

“De ware liefhebber ervaart het fokreglement niet als een last of een verplichting maar wel als een instrument dat helpt en toelaat de Rottweiler te behouden als een gezonde rashond.”

Het fokreglement.

Artikel 1 – ouderdieren

Het is de leden van de VZW Belgische Rottweilerklub – Club Belge Rottweiler uitsluitend toegelaten om te fokken met honden die beantwoorden aan huidig fokreglement.

Elk fokdier, reu én teef, moet beantwoorden aan volgende voorwaarden (onverminderd de verplichtingen die opgelegd worden door de wet)

 • op de dag van de dekking minstens 18 maanden (reuen) of 20 maanden (teven) oud zijn en de teef mag niet ouder zijn dan 9 jaren.
 • uitsluitend dieren met een HD beoordeling HD A / HD B en HD C mogen in de fok gebruikt worden. Dieren met HD C mogen uitsluitend in de fok ingezet worden met reuen/teven die als HD-vrij (HD A) werden beoordeeld.    Uitsluitend dieren met een ED-beoordeling van maximaal 2 (links en rechts opgeteld) mogen in de fok ingezet worden.
 • het in België geregistreerde fokdier (KMSH-SRSH), d.w.z. de dekreu én de fokteef en dus ook de partner in de dekking die mogelijk geen eigendom is van een lid van de vereniging maar wel in België is geregistreerd, moet voldoen aan alle eisen om aan de pups stambomen te laten geven in Categorie 1 dus inclusief het door KMSH-SRSH erkende certificaat van conformiteit aan de rasstandaard, de opgelegde gezondheidstesten van type I en II en voldoen aan de fokadviezen.
 • elke partner-hond in de dekking die eigendom is van een lid van de rasvereniging moet daarenboven geslaagd zijn in een fokgeschiktheidstest die georganiseerd wordt door de Belgische Rottweiler Klub – Club Belge Rottweiler (momenteel : de Rasstandaardtest of de ZtP-be of de Selectie-proef) of in een buitenlandse fokgeschiktheidstest die erkend wordt door de Belgische Rottweiler Klub – Club Belge Rottweiler.   Om erkend te worden moet de proef betrekking hebben op zowel de uiterlijke kenmerken van de hond als zijn karakteriële kenmerken. Momenteel zijn als dergelijke fokgeschiktheidsproeven erkend : de door de ADRK georganiseerde ZtP en de door de Nederlandse Rottweilerclub georganiseerde Rasstandaardtest..   De Raad van Bestuur is bevoegd om een buitenlandse fokgeschiktheidstest al dan niet te erkennen.
 • de in België geregistreerde partner-hond in de dekking die géén eigendom is van een lid van de vereniging moet bij voorkeur eveneens geslaagd zijn in een van deze fokgeschiktheidstesten of moet minstens geslaagd zijn in de door KMSH-SRSH erkende Test van Sociaal Gedrag of de BH-proef of nog een andere door de Belgische Rottweiler Klub – Club Belge Rottweiler daartoe erkende gedragstest.
 • de buitenlandse dekreu moet voldoen aan de voorwaarden om door de KMSH-SRSH stambomen te doen uitreiken aan de bij onze leden geboren pups) én moet :

o   ofwel beschikken over enige vorm van certificaat dat de hond beantwoordt aan de rasstandaard (vb. een tentoonstellingsresultaat met minstens een “Goed”) én dat de hond geslaagd is in een door een FCI-aangesloten kennelclub erkende sociabiliteitstest of BH-test of een andere door de Belgische Rottweiler Klub – Club Belge Rottweiler daartoe erkende gedragstest.

o   ofwel geslaagd zijn in een door de Belgische Rottweiler Klub – Club Belge erkende fokgeschiktheidstest die de hond getoetst heeft aan de uiterlijke en karakteriële kenmerken van de rasstandaard en waarbij de hond beoordeeld werd als vrij van uitsluitingsfouten.

Sterke aanbeveling :

Het wordt zeer sterk aanbevolen om de hond voorgaand de dekking te laten testen (DNA–test) op JLPP (Juvenile Laryngeal Paralysis & Polyneuropathy) en om uitsluitend te fokken met ouderdieren die beide vrij zijn van de mutatie of waarvan hoogstens één drager is van het gemuteerde gen.   

Het kruisen van honden die beiden drager zijn van het JLPP-gen is onverantwoord en impliceert het grote risico dat pups de ziekte ontwikkelen en al zeer jong een verschrikkelijke dood sterven.

De bij de rasvereniging aangesloten fokkers zijn verplicht om op hun kennel toezicht te laten uitoefenen door een door het bestuur van de Belgische Rottweilerklub aangeduide deskundige en zullen op eerste verzoek de stukken overleggen die de eerbiediging van het fokreglement bewijzen.

Wordt eveneens als een overtreding van het fokreglement aanzien, het toelaten dat leden of niet-leden, ongeacht het al dan niet bestaan van een familieband met deze personen, op of verbonden aan het adres van het betrokken lid, honden zouden fokken, verkopen en/of te koop aanbieden die niet gefokt werden volgens het fokreglement van de Belgische Rottweiler Klub – Club Belge Rottweiler.

Het fokreglement geldt evenzeer voor leden die niet de Belgische nationaliteit hebben en/of gebeurlijk niet in België woonachtig zijn en dit voor wat betreft de door hen in België gefokte en/of te koop aangeboden honden.

Artikel 2 – advies tot fokstop/fokverbod.

Het is verboden te fokken met honden waarvoor de Belgische Rottweiler Klub een fokstop of verbod adviseerde.

Artikel 3 – dekaangifte.

De eigenaar van een reu moet melding doen van elke dekking en dit ongeacht de identiteit of herkomst van de gedekte teef en ongeacht of de eigenaar van de teef al  dan niet lid is van de Belgische Rottweilerklub en/of in België woont. Deze melding dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris van de Belgische Rottweilerklub en moet naast de datum der dekking ook de volledige naam van de teef en de identiteit van haar eigenaars bevatten.

Artikel 4 – geboorte-aangifte.

De eigenaar van de teef verplicht er zich toe om de geboorte binnen de veertien dagen schriftelijk te melden aan het secretariaat van de Belgische Rottweiler Klub d.m.v. een copy van het officieel formulier van de K.M.S.H. waarmee hij de stambomen zal aanvragen hetzij d.m.v. een andere door de rasvereniging aangeduide communicatiewijze (vb. online-formulier).

De rasvereniging zal van de worp melding maken op haar website en/of in haar magazine op voorwaarde evenwel dat beide ouderdieren slaagden in een fokgeschiktheidstest, hetzij deze die georganiseerd wordt door de Belgische Rottweiler Klub – Club Belge Rottweiler (RST / ZtP-be / Selectie) hetzij een buitenlandse fokgeschiktheidstest die voorgaand door de Belgische Rottweiler Klub – Club Belge Rottweiler werd erkend (zie artikel 1).

De andere worpen, alhoewel niet strijdig met huidig fokreglement, zullen door de Belgische Rottweiler Klub – Club Belge Rottweiler niet vermeld worden.

De fokker is vervolgens verplicht om een copy van de stamboomaanvraag die hij richt aan KMSH, met inbegrip van de namen en adressen van de kopers, gelijktijdig naar het secretariaat van de rasvereniging toe te sturen.

Hij waakt er over dat de kopers hier kennis van hebben en aanvaarden dat de rasvereniging hen vrijblijvend – zonder enige verbintenis in hun hoofde – op dat adres kan aanschrijven met een kennismakingbrochure of –brief.

Ingeval van niet eerbiediging van deze verplichting behoudt de rasvereniging zich het recht voor om toekomstige worpen van de betrokken fokker niet te vermelden op haar website en/of magazine, zonder dat dit afbreuk doet aan diens verplichting om de worp aan de vereniging te melden.

 Artikel 5

De V.Z.W. Belgische Rottweilerklub – Club Belge Rottweiler duidt één of meerdere personen aan die beopdracht kunnen worden met een controle van de worpen die geboren worden bij haar leden. Deze laatsten zijn ertoe gehouden deze controle toe te laten, mits voorgaande afspraak.

De nestcontroleur zal gerechtigd zijn op een vergoeding waarvan de hoegrootheid forfaitair door de Raad van Bestuur van de rasvereniging wordt bepaald. Van de gebeurlijke controle wordt een schriftelijk rapport opgesteld waarvan een exemplaar aan het betrokken lid wordt overhandigd. De Belgische Rottweiler Klub is gerechtigd de n.a.v. deze controles vergaarde informatie aan te wenden, zelfs d.m.v. publicatie, in het kader van haar doelstellingen.

Artikel 6 – de pups / verplichte schriftelijke overeenkomst.

De pups mogen de kennel niet verlaten alvorens zij de leeftijd hebben bereikt van minimaal 7 weken, geïdentificeerd zijn d.m.v. een micro-chip, ingeënt zijn met de voor hun leeftijd geëigende en gebruikelijke vaccins (honden-, katten-, rattenziekte) en moeten aan de koper overhandigd worden samen met :

– het EU-paspoort van het dier, houdende het vaccinatieboekje en het identificatie- en registratie- certificaat.

– een geschreven overeenkomst, opgesteld in twee exemplaren en waarvan de fokker en de koper een exemplaar ontvangen, waarin minimaal volgende bepalingen worden vermeld

 • de identificatie van de pup (naam, geboortedatum / micro-chipnummer)
 • de eigendomsoverdracht van de pup (in exclusieve eigendom, in mede-eigendom, …)
 • de datum van de levering van de pup
 • de verkoopprijs en de betalingsmodaliteiten
 • welke waarborgen er door de betrokken fokker worden gegeven aan de koper.       De rasvereniging komt niet tussen in de wilsovereenstemming tussen koper en fokker en het bepalen van de verkoopprijs en/of de inhoud van de waarborg wordt vrij aan fokker en koper overgelaten.   Enkel wordt geëist dat de koper duidelijk kennis heeft van de contractuele waarborgen die door de fokker worden gegeven.

Artikel 7

De leden van de V.Z.W. Belgische Rottweilerklub – Club Belge Rottweiler die het fokreglement overtreden worden door de Raad van Bestuur gesanctioneerd met één van volgende sancties :

 • schorsing als lid en dit tot de eerstvolgende algemene vergadering die dan zal beslissen over een eventuele verlenging van de schorsing of gebeurlijk een uitsluiting als lid.
 • blaam of waarschuwing, dit met dien verstande dat bij hernieuwde overtreding van het fokreglement geen andere sanctie dan schorsing tot de volgende algemene vergadering kan worden opgelegd die dan zal beslissen over een eventuele verlenging van de schorsing of gebeurlijk een uitsluiting als lid.

Artikel 8

Afwijkingen op het fokreglement moeten zes maanden op voorhand aangevraagd worden bij de Raad van Bestuur.

Beslist en goedgekeurd per 12.09.2017, van toepassing verklaard per 16.09.2017