1.Selektiereglement WK.

*3e weekend November 1e Selektiewedstrijd en tevens clubkampioen-schap in klas 1, 2 en 3, beide geslachten.

1e weekend Maart 2e Selektie wedstrijd en deze wedstrijd is beslissend voor de samenstelling van het WK team, indien aan de andere voorwaarden wordt voldaan.

*De punten van de eerste wedstrijd (wel het minimale te behalen zoals afgesproken) tellen niet mee, ook de punten van de kleine (3e) wedstrijd tellen niet mee, deelnemen en slagen is wel verplicht, waarbij de 2e Selektiewedstrijd en de kleine wedstrijd in Belgie gespeeld dient te worden in klas 3.

Allebei de selektie wedstrijden en de kleine wedstrijd dienen in Belgie gespeeld te worden.

SLUITINGSDATUM SELEKTIE IFR WK BELGIË: 31 MEI 2017

 

Het selectiereglement voor het BRK team dat deelneemt aan het WK van de Internationale Federatie van Rottweilervrienden.

De selectie tot opname in het team dat namens de Belgische Rottweilerclub deelneemt aan het Wereldkampioenschap van de Internationale Federatie van Rottweilervrienden (IFR) is onderworpen aan volgende voorwaarden:

·         Twee opeenvolgende jaren lid zijn van de BRK, waarvan 12 maanden onafgebroken voorafgaand het wereldkampioenschap  waarvoor men geselecteerd wil worden. 

·         Geen schorsing te hebben opgelopen in deze twee opeenvolgende jaren. 

·         Deelname aan minstens 3 wedstrijden (het IFR-wereldkampioenschap zelf wordt buiten beschouwing gelaten) waaronder verplichte deelname aan de twee selectiewedstrijden die door de Rasvereniging jaarlijks zullen georganiseerd worden en waarvan de eerste zal doorgaan in de maand november (deelname in klas I of II of III ABC) en de tweede in het daaropvolgende voorjaar, bij voorkeur de maand maart of april, bij voorkeur respectievelijk het derde en eerste week-end van de betrokken maand en met verplichte deelname in klas III ABC.   De derde wedstrijd wordt door de kandidaat vrij gekozen maar moet georganiseerd worden en doorgaan in België en wordt verplicht gespeeld in klas III ABC. 

·        

Enkel geslaagde resultaten (op de twee verplichte selectiewedstrijden met minstens 70/70/80 en op de derde vrij te kiezen wedstrijd met minstens 80/80/80) worden in aanmerking genomen voor de selectie.   

Het selectieseizoen vangt aan onmiddellijk na het IFR-wereldkampioenschap en eindigt op een door het Bestuur van de Belgische Rottweilerclub te bepalen datum, normaliter einde mei van het jaar van het wereldkampioenschap waarvoor geselecteerd wordt doch dit uiteraard afhankelijk van de datum van het wereldkampioenschap.

De selectie gebeurt op basis van de resultaten behaald tijdens de tweede verplichte selectiewedstrijd.    Bij gelijkheid van punten is het gemiddelde in afdeling C bepalend en bij hernieuwde gelijkheid van punten het gemiddelde in afdeling B.

De kandidaat verbindt zich tot bereidwilligheid tot samenwerking in team : 

·         Deelname aan alle bijeenkomsten die door de teamkapitein bijeengeroepen worden.

·         Bereid zijn het team te helpen met raad en daad tijdens trainingen, wedstrijd en wedstrijdvoorbereiding, zorgen voor een goede teamgeest.

·         Er mag tijdens de wedstrijd, de voorstelling van het team en in het algemeen alle activiteiten waarbij het team in de publiciteit komt, alleen de sportkleding gedragen worden die door de sponsors van de BRK ter beschikking wordt gesteld. Gebruik maken van andere eigen sponsoren (vb. op de kleding te naaien logo’s e.d.) mag mits voorafgaande toelating door de BRK en op voorwaarde dat deze geen concurrentie vormen met de sponsors van de BRK én deze publicitaire boodschappen ook geen afbreuk doen aan de publiciteit van de hoofdsponsor.

Het bestuur van de rasvereniging behoudt zich het recht voor om een afwijking op het Selectiereglement toe te staan doch in geen geval kan dit als gevolg hebben dat het belang geschaad wordt van een kandidaat die zich conform het huidige reglement weet te doen selecteren. 

De kandidaat-deelnemers sturen na het behalen van de wedstrijdresultaten waarvan zij zinnens zijn deze in te brengen voor de selectie, deze resultaten binnen de veertien dagen na de betrokken wedstrijd zelf en op eigen initiatief op naar de secretaris of voorzitter van de BRK.

 

De titel van clubkampioen GHP I II III ABC

De titel van clubkampioen GHP I II III ABC wordt in elke klas toegekend aan de hond die bij zijn/haar deelname aan de eerste van de twee door de rasvereniging georganiseerde selectiewedstrijden voor het IFR-wereldkampioenschap de hoogste resultaten behaalde. Enkel geslaagde resultaten worden in aanmerking genomen. Bij gelijke score is de samengetelde score in onderdeel C bepalend en bij gelijke score in dat onderdeel de samengestelde score in onderdeel B. De titel wordt aan beide geslachten toegekend.