Het fokreglement.


Artikel 1 - ouderdieren


Het is de leden van de VZW Belgische Rottweilerklub – Club Belge Rottweiler uitsluitend toegelaten om te fokken met honden die beantwoorden aan huidig fokreglement.

  1. Wat de hond betreft, reu of teef, die hun eigendom is en partner in de dekking, geldt dat deze moet voldoen aan volgende voorwaarden :

-       een door het FCI erkende stamboom hebben.

-       op de dag van de dekking minstens 17 maanden (reuen) of 20 maanden (teven) oud zijn en de teef mag niet ouder zijn dan 9 jaren.

-       de HD-uitslag moet op voorhand gekend zijn en uitsluitend dieren met een HD beoordeling HD A / HD B en HD C mogen in de fok gebruikt worden. Dieren met HD C mogen daarenboven uitsluitend in de fok ingezet worden met reuen/teven die als HD-vrij (HD A) werden beoordeeld.

-      zij moeten geslaagd zijn in een fokgeschiktheidstest die georganiseerd wordt door de Belgische Rottweiler Klub – Club Belge Rottweiler (momenteel : de Rasstandaardtest of de ZtP-be of de Selectie-proef) of in een buitenlandse fokgeschiktheidstest die erkend wordt door de Belgische Rottweiler Klub – Club Belge Rottweiler. Daartoe dient de betrokken proef betrekking te hebben op zowel de uiterlijke kenmerken van de hond als zijn karakteriële kenmerken. Momenteel zijn als dergelijke fokgeschiktheidsproeven erkend : de door de ADRK georganiseerde ZtP-be en de door de Nederlandse Rottweilerclub georganiseerde Rasstandaardtest..     De Raad van Bestuur is bevoegd om een buitenlandse fokgeschiktheidstest al dan niet te erkennen.

  1. Wat de andere hond, reu of teef, betreft die niet hun eigendom is maar partner in de dekking, geldt dat deze moet voldoen aan volgende voorwaarden, ongeacht of de betreffende hond in België hetzij in een ander land geregistreerd is :

 

-       een door het FCI erkende stamboom hebben

-      hetzij voldoen aan de voorwaarden, bepaald door de nationale kynologische reglementering van het land waar de betrokken hond geregistreerd is om stambomen te doen uitreiken aan nakomelingen van de betrokken hond in het land van zijn registratie hetzij vrijwillig voldoen aan de voorwaarden die door huidig fokreglement worden opgelegd aan de honden die eigendom zijn van leden van de Belgische Rottweiler Klub – Club Belge Rottweiler (zie hierboven).

De bij de rasvereniging aangesloten fokkers zijn verplicht om op hun kennel toezicht te laten uitoefenen door een door het bestuur van de Belgische Rottweilerklub aangeduide deskundige.

Wordt eveneens als een overtreding van het fokreglement aanzien, het toelaten dat leden of niet-leden, ongeacht het al dan niet bestaan van een familieband met deze personen, op of verbonden aan het adres van het betrokken lid, honden zouden fokken, verkopen en/of te koop aanbieden die niet gefokt werden volgens het fokreglement van de Belgische Rottweiler Klub – Club Belge Rottweiler.


Het fokreglement geldt evenzeer voor leden die niet de Belgische nationaliteit hebben en/of gebeurlijk niet in België woonachtig zijn en dit voor wat betreft de door hen in België gefokte en/of te koop aangeboden honden.

 


Artikel 2 – advies tot fokstop/fokverbod.


Het is verboden te fokken met honden waarvoor de Belgische Rottweiler Klub een fokstop of verbod adviseerde. 

 

 

Artikel 3 – dekaangifte.


De eigenaar van een reu moet melding doen van elke dekking en dit ongeacht de identiteit of herkomst van de gedekte teef en ongeacht of de eigenaar van de teef al  dan niet lid is van de Belgische Rottweilerklub en/of in België woont. Deze melding dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris van de Belgische Rottweilerklub en moet naast de datum der dekking ook de volledige naam van de teef en de identiteit van haar eigenaars bevatten.

  


Artikel 4 – geboorte-aangifte.


De eigenaar van de teef verplicht er zich toe om de geboorte binnen de veertien dagen schriftelijk te melden aan het secretariaat van de Belgische Rottweiler Klub d.m.v. een copy van het officieel formulier van de K.M.S.H. waarmee hij de stambomen zal aanvragen hetzij d.m.v. een andere door de rasvereniging aangeduide communicatiewijze (vb. online-formulier).

De rasvereniging zal van de worp melding maken op haar website en/of in haar magazine op voorwaarde evenwel dat beide ouderdieren slaagden in een fokgeschiktheidstest, hetzij deze die georganiseerd wordt door de Belgische Rottweiler Klub - Club Belge Rottweiler (RST / ZtP-be / Selectie) hetzij een buitenlandse fokgeschiktheidstest die voorgaand door de Belgische Rottweiler Klub - Club Belge Rottweiler werd erkend (zie artikel 1).  

De andere worpen, alhoewel niet strijdig met huidig fokreglement, zullen door de Belgische Rottweiler Klub - Club Belge Rottweiler niet vermeld worden.


De fokker is vervolgens verplicht om een copy van de stamboomaanvraag die hij richt aan KMSH, met inbegrip van de namen en adressen van de kopers, gelijktijdig naar het secretariaat van de rasvereniging toe te sturen.


Hij waakt er over dat de kopers hier kennis van hebben en aanvaarden dat de rasvereniging hen vrijblijvend – zonder enige verbintenis in hun hoofde - op dat adres kan aanschrijven met een kennismakingbrochure of –brief.


Ingeval van niet eerbiediging van deze verplichting behoudt de rasvereniging zich het recht voor om toekomstige worpen van de betrokken fokker niet te vermelden op haar website en/of magazine, zonder dat dit afbreuk doet aan diens verplichting om de worp aan de vereniging te melden.

 

 

 Artikel 5


De V.Z.W. Belgische Rottweilerklub - Club Belge Rottweiler duidt één of meerdere personen aan die beopdracht kunnen worden met een controle van de worpen die geboren worden bij haar leden. Deze laatsten zijn ertoe gehouden deze controle toe te laten, mits voorgaande afspraak.  


De nestcontroleur zal gerechtigd zijn op een vergoeding waarvan de hoegrootheid forfaitair door de Raad van Bestuur van de rasvereniging wordt bepaald. Van de gebeurlijke controle wordt een schriftelijk rapport opgesteld waarvan een exemplaar aan het betrokken lid wordt overhandigd. De Belgische Rottweiler Klub is gerechtigd de n.a.v. deze controles vergaarde informatie aan te wenden, zelfs d.m.v. publicatie, in het kader van haar doelstellingen.

 


Artikel 6 – de pups / verplichte schriftelijke overeenkomst.


De pups mogen de kennel niet verlaten alvorens zij de leeftijd hebben bereikt van minimaal 7 weken, geïdentificeerd zijn d.m.v. een micro-chip, ingeënt zijn met de voor hun leeftijd geëigende en gebruikelijke vaccins (honden-, katten-, rattenziekte) en moeten aan de koper overhandigd worden samen met : 


- het EU-paspoort van het dier, houdende het vaccinatieboekje en het identificatie- en registratie- certificaat. 


- een geschreven overeenkomst, opgesteld in twee exemplaren en waarvan de fokker en de koper een exemplaar ontvangen, waarin minimaal volgende bepalingen worden vermeld

  • de identificatie van de pup (naam, geboortedatum / micro-chipnummer)
  • de eigendomsoverdracht van de pup (in exclusieve eigendom, in mede-eigendom, …)
  • de datum van de levering van de pup
  • de verkoopprijs en de betalingsmodaliteiten
  • welke waarborgen er door de betrokken fokker worden gegeven aan de koper.

De rasvereniging komt niet tussen in de wilsovereenstemming tussen koper en fokker en het bepalen van de verkoopprijs en/of de inhoud van de waarborg wordt vrij aan fokker en koper overgelaten.   Enkel wordt geëist dat de koper duidelijk kennis heeft van de contractuele waarborgen die door de fokker worden gegeven.

 

 

Artikel 7


De leden van de V.Z.W. Belgische Rottweilerklub - Club Belge Rottweiler die het fokreglement overtreden worden door de Raad van Bestuur gesanctioneerd met één van volgende sancties :

  •  schorsing als lid en dit tot de eerstvolgende algemene vergadering die dan zal beslissen over een eventuele verlenging van de schorsing of gebeurlijk een uitsluiting als lid.
  •  blaam of waarschuwing, dit met dien verstande dat bij hernieuwde overtreding van het fokreglement geen andere sanctie dan schorsing tot de volgende algemene vergadering kan worden opgelegd die dan zal beslissen over een eventuele verlenging van de schorsing of gebeurlijk een uitsluiting als lid.

Artikel 8


Afwijkingen op het fokreglement moeten zes maanden op voorhand aangevraagd worden bij de Raad van Bestuur van de V.Z.W. Belgische Rottweilerklub - Club Belge Rottweiler.