IFR Wereldkamp. IPO

De Internationale Federatie van Rottweilervrienden  organiseert jaarlijks een Wereldshow én een Wereldkampioenschap IPO.

Deelname aan de show gebeurt door eenieder, individueel, naar eigen keuze.    Deelname aan het IPO Wereldkampioenschap daarentegen is voorbehouden voor de teams die geselecteerd worden door de Rottweilerverenigingen die aangesloten zijn bij de IFR.

Onze rasvereniging hoort daar natuurlijk bij en selecteert haar team op basis van volgend reglement.

Het reglement op de selectie van het BRK-team voor het IFR-wereldkampioenschap IGP + IFH – IGP FH

De selectie tot opname in het team dat namens de Belgische Rottweilerclub deelneemt aan het Wereldkampioenschap van de Internationale Federatie van Rottweilervrienden (IFR) is onderworpen aan volgende voorwaarden:

  • Twee opeenvolgende jaren lid zijn van de BRK, waarvan 12 maanden onafgebroken voorafgaand het wereldkampioenschap waarvoor men geselecteerd wil worden.
  • Geen schorsing te hebben opgelopen in deze twee opeenvolgende jaren.

IGP – Wk : Deelname aan minstens 3 wedstrijden (het IFR-wereldkampioenschap zelf wordt buiten beschouwing gelaten) waaronder verplichte deelname aan de twee selectiewedstrijden die door de Rasvereniging jaarlijks zullen georganiseerd worden en waarvan de eerste zal doorgaan in de maand november (deelname in klas I of II of III ABC) en de tweede in het daaropvolgende voorjaar bij voorkeur in de maand maart of april, bij voorkeur respectievelijk het derde en eerste week-end van de betrokken maand en met verplichte deelname in klas III ABC.   De derde wedstrijd wordt door de kandidaat vrij gekozen maar moet georganiseerd worden en doorgaan in België en wordt verplicht gespeeld in klas III ABC.   De deelnemer aan wie de clubtitel van BRK Belgisch Kampioen wordt uitgereikt wordt automatisch geselecteerd voor het team op voorwaarde dat hij voldoet aan alle voorwaarden, o.m. deelname aan de tweede selectiewedstrijd alsook een ook een door hem zelf gekozen derde wedstrijd doch ongeacht de op deze wedstrijden behaalde score.

Enkel geslaagde resultaten (op de twee verplichte selectiewedstrijden met minstens 70/70/80 en op de derde vrij te kiezen wedstrijd met minstens 80/80/80) worden in aanmerking genomen voor de selectie.

Het selectieseizoen vangt aan onmiddellijk na het IFR-wereldkampioenschap en eindigt op een door het Bestuur van de Belgische Rottweilerclub te bepalen datum, normaliter einde mei van het jaar van het wereldkampioenschap waarvoor geselecteerd wordt doch dit uiteraard afhankelijk van de datum van het wereldkampioenschap.

De selectie gebeurt op basis van de resultaten behaald tijdens de tweede verplichte selectiewedstrijd.   Bij gelijkheid van punten is het gemiddelde in afdeling C bepalend en bij hernieuwde gelijkheid van punten het gemiddelde in afdeling B.

IFH 1 – 2 & IGP FH  : De selectie gebeurt op basis van het door de kandidaat behaald (geslaagd) resultaat tijdens een door de BRK georganiseerde wedstrijd in hetzij IFH 1 hetzij IFH 2 en gebeurlijk in IGP FH indien competitie in IGP FH door het organiserend IFR-lid in het betrokken jaar wordt aangeboden.  Selectie gebeurt in elk van deze klassen afzonderlijk.   Bij gelijkheid van punten wordt de oudste hond geselecteerd.   Mocht de BRK in een gegeven selectie-periode om enige reden geen wedstrijd IFH inrichten, wordt het behaalde (geslaagd) resultaat weerhouden van een vrij door de kandidaat gekozen (Belgische) wedstrijd.

De kandidaat verbindt zich tot bereidwilligheid tot samenwerking in team :

  • Deelname aan alle bijeenkomsten die door de teamkapitein bijeengeroepen worden.
  • Bereid zijn het team te helpen met raad en daad tijdens trainingen, wedstrijd en wedstrijdvoorbereiding, zorgen voor een goede teamgeest.
  • Er mag tijdens de wedstrijd, de voorstelling van het team en in het algemeen alle activiteiten waarbij het team in de publiciteit komt, alleen de sportkleding gedragen worden die door de sponsors van de BRK ter beschikking wordt gesteld. Gebruik maken van andere eigen sponsoren (vb. op de kleding te naaien logo’s e.d.) mag mits voorafgaande toelating door de BRK en op voorwaarde dat deze geen concurrentie vormen met de sponsors van de BRK én deze publicitaire boodschappen ook geen afbreuk doen aan de publiciteit van de hoofdsponsor.

Het bestuur van de rasvereniging behoudt zich het recht voor om een afwijking op het Selectiereglement toe te staan doch in geen geval kan dit als gevolg hebben dat het belang geschaad wordt van een kandidaat die zich conform het huidige reglement weet te doen selecteren.