RST – ZtP-be

Zowel de Rastandaardtest (RST) als de Zuchttaughlichkeitsprüfung zijn fokgeschiktheidstesten, of m.a.w. testen die als oogmerk hebben om na te gaan of het verantwoord is met de hond te fokken.

Deze testen, die een essentieel onderdeel zijn van ons fokreglement, willen de voorgestelde hond beoordelen in functie van de F.C.I.-rasstandaard, niet slechts wat zijn exterieur betreft maar ook wat zijn aard of karakter betreft.                De reglementen vindt u op de betreffende pagina’s op deze site : RSTZtP-be.

Specifiek aan de ZtP-be, boven de RST, is dat behoudens de wil tot (h)erkenning van het rastypische sterke evenwichtige karakter van de Rottweiler, er ook nog in het bijzonder aandacht wordt geschonken aan de natuurlijke driften die eigen zijn aan de gebruikshond die de Rottweiler tenslotte is en behoort te blijven. Om die reden is verdedigingswerk er een essentieel onderdeel van.   Onze ZtP-be is overigens dezelfde test als deze van de rasvereniging (ADRK) van het moederland van de Rottweiler maar wel aangevuld met een test van sociaal gedrag.

Met deze testen willen we ons helemaal niet uitspreken over de kwaliteiten van de hond noch een waardeoordeel geven  !  Dat laten we over aan de fokker die zelf selecteert met welke honden hij wil fokken.   Enkel reiken we aan de fokker een instrument aan om zich ervan te vergewissen dat de hond beantwoordt aan de minimale kenmerken van de FCI-rasstandaard en geen fokuitsluitende fouten vertoont die een onwenselijke erfelijke belasting zouden zijn voor toekomstige generaties.

Over de ganse wereldbol organiseren Rottweilerverenigingen soortgelijke testen die uiteraard allemaal dezelfde kenmerken beogen : onverschrokken, mensvriendelijk, attent. De Rottweiler is een evenwichtige hond met een hoge prikkeldrempel, attent maar onverschrokken en reageert dus niet angstig maar rustig en evenwichtig op prikkels. Hij is moeilijk agressief te maken en zelfs ingeval van agressieve reactie op een sterke provocatie of dreiging, ebt deze onmiddellijk weer weg eens ook de provocatie ophoudt.

Dit is de Rottweiler zoals wij hem kennen en ik kan het niet genoeg zeggen : vertel over het karakter van de Rottweiler de waarheid en niets dan de waarheid.  Een betere publiciteit is niet denkbaar !

We moedigen dan ook zoveel mogelijk mensen aan om aan deel te nemen aan de rasstandaardtest en/of de ZtP-be en dit geldt  zeker niet enkel voor fokkers !!!    De testen staan open élke liefhebber, uiteraard voor de fokker maar ook voor u en uw hond !     Het merendeel van de deelnemers hebben niet eens de intentie ooit met hun hond te fokken, enkel zijn zij fier op hun beste vriend en willen ze dit ook tonen.

“Bij bezoekjes aan leden stel ik erg vaak vast dat het diploma dat aan elke geslaagde hond wordt uitgereikt, een ereplaats op de schoorsteen kreeg !”

Elke geslaagde deelnemer krijgt een schriftelijke beschrijving van zijn hond en een mooi diploma mee huiswaarts.

Voor meer informatie over deze testen verwijs ik naar de reglementen die u terugvindt onder het menu “De Fok” of via volgende links : RSTZtP-be

Voor de RST is er helemaal geen voorbereiding nodig (wel moet de hond zich laten meten en het gebit laten controleren …) en élke hond kan hier aan deelnemen.        Voor de ZtP-be is er uiteraard wel voorbereiding nodig is want hier komt pakwerk bij te pas en daarvoor moet de hond afgericht zijn.