Het fokreglement

Onze leden zijn volkomen vrij om te beslissen met welke dieren zij fokken, zolang zij er maar vastgesteld werd dat geen van beide ouders fokuitsluitende fouten vertonen en dat zij op minimale wijze beantwoorden aan de rasstandaard en de gezondheidsnorm.

Niemand houdt van regels, ook de leden van onze rasvereniging niet … maar zeg nu zelf … het zou toch ondenkbaar zijn om zichzelf met enige mate van ernst een rasvereniging te durven noemen die zich tot doel stelt om de conformiteit van het ras te behouden en te verbeteren indien de leden zichzelf niet minstens zouden opleggen om niet te fokken met dieren die fokuitsluitende fouten vertonen.   Fokuitsluitende fouten zijn dermate zware fouten dat zij de conformiteit aan de rasdefinitie en/of de gezondheid van toekomstige generaties in het gedrang brengen … !    Wie dit te veel gevraagd vindt … tja … .

“De ware liefhebber ervaart het fokreglement niet als een last of een verplichting maar wel als een instrument dat helpt en toelaat de Rottweiler te behouden als een gezonde rashond.”

Het fokreglement.

Dit fokreglement moet door alle leden van de BRK geëerbiedigd worden,  onverminderd evenwel de regels die volgen uit federale en/of regionale wetgeving en/of andere gebiedende regelgeving en dit inclusief de regels opgelegd door de Koninklijke Maatschappij Sint Hubertus.

Zo dient vb. de Vlaamse fokker er zich goed van bewust te zijn dat de Vlaamse Wetgeving momenteel meer gezondheidsonderzoeken (DCM / OCD) oplegt dan ons fokreglement en dat onze leden niet ontslagen zijn van de plicht de wet na te leven.    

 

Artikel 1 – ouderdieren

Het is de leden van de VZW Belgische Rottweiler Klub – Club Belge Rottweiler uitsluitend toegelaten om te fokken met honden die beantwoorden aan huidig fokreglement.

Elk fokdier, reu én teef, moet beantwoorden aan volgende voorwaarden (onverminderd de verplichtingen die opgelegd worden door de wet)

 • Leeftijd.

Op de dag van de dekking moet de reu minstens 18 maanden oud zijn en de teef minstens of 20 maanden oud zijn.  De teef mag niet ouder zijn dan 9 jaren.

 • Onderzoek op fysieke en genetische gezondheid.

Algemeen : voor de fok mogen uitsluitend dieren gebruikt worden die functioneel en klinisch gezond zijn en de ras-typische kenmerken vertonen.

Heupdysplasie : uitsluitend dieren met een HD beoordeling HD A / HD B en HD C mogen in de fok gebruikt worden. Dieren met HD C mogen uitsluitend in de fok ingezet worden met een partnerhond die als HD-vrij (HD A) werden beoordeeld.

Elleboogdysplasie : uitsluitend dieren met een totale ED-beoordeling van maximaal 2 (links en rechts opgeteld) mogen in de fok ingezet worden.

JLPP : minstens één van de partnerhonden in de dekking moet een DNA-onderzoek ondergaan hebben en vrij bevonden zijn van het gen dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van JLPP.    Het is m.a.w. strikt verboden om te fokken met ouderdieren die beide drager zijn van het JLPP-gen.

 • Stamboom en genetische identificatie.

Beide ouderdieren moeten beschikken over een stamboom die uitgereikt is door een door de FCI erkende kennelclub (vb. in België : de Koninklijke Maatschappij St. Hubertus) en een DNA profiel conform ISAG 2006 (vereist door de Koninklijke Maatschappij St. Hubertus).

 • Fysieke en mentale conformiteit aan de FCI-rasstandaard.

Elke partner-hond in de dekking moet geslaagd zijn in een fokgeschiktheidstest die betrekking heeft op zowel de uiterlijke raskenmerken als op de ras-eigen karakteriële kenmerken.

Momenteel worden door onze rasvereniging aldus erkend : de door ons georganiseerde Rasstandaardtest (RST), ZtP-be (Zuchttaughlichkeitsprüfung) en de Selectieproef.  Ook worden aanvaard : de door de ADRK georganiseerde ZtP, de door de Nederlandse Rottweilerclub georganiseerde Rasstandaardtest.   De Raad van Bestuur is bevoegd om ook andere buitenlandse fokgeschiktheidstesten te erkennen als zijnde conform aan dit reglement.  Dit moet voorgaand de dekking aan de Raad van Bestuur gevraagd worden.

De bij de rasvereniging aangesloten fokkers zijn verplicht om op hun kennel toezicht te laten uitoefenen door een door het bestuur van de Belgische Rottweiler Klub aangeduide deskundige en zullen op eerste verzoek de stukken overleggen die de eerbiediging van het fokreglement bewijzen.

Wordt eveneens als een overtreding van het fokreglement aanzien, het toelaten dat leden of niet-leden, ongeacht het al dan niet bestaan van een familieband met deze personen, op of verbonden aan het adres van het betrokken lid, honden zouden fokken, verkopen en/of te koop aanbieden die niet gefokt werden volgens ons fokreglement.

Het fokreglement geldt evenzeer voor leden die niet de Belgische nationaliteit hebben en/of gebeurlijk niet in België woonachtig zijn, voor wat betreft de door hen in België gefokte en/of te koop aangeboden honden.

Artikel 2 – advies tot fokstop/fokverbod.

Het is verboden te fokken met honden waarvoor de Belgische Rottweiler Klub een fokstop of verbod adviseerde.

Artikel 3 – geboorte-aangifte.

De eigenaar van de teef verplicht er zich toe om de geboorte binnen de veertien dagen schriftelijk te melden aan het secretariaat van de Belgische Rottweiler Klub.   Dit gebeurt bij voorkeur d.m.v. het formulier op de website van de rasvereniging of in het andere geval per post aan de secretaris.

De rasvereniging zal van de worp melding maken op haar website en/of in haar magazine op voorwaarde aan alle voorwaarden van het fokreglement is voldaan.

Artikel 4

De V.Z.W. Belgische Rottweiler Klub – Club Belge Rottweiler duidt één of meerdere personen aan die beopdracht kunnen worden met een controle van de worpen die geboren worden bij haar leden. Deze laatsten zijn ertoe gehouden deze controle toe te laten, mits voorgaande afspraak.    De nestcontroleur zal gerechtigd zijn op een vergoeding waarvan de hoegrootheid forfaitair door de Raad van Bestuur van de rasvereniging wordt bepaald.

Van de gebeurlijke controle wordt een schriftelijk rapport opgesteld waarvan een exemplaar aan het betrokken lid wordt overhandigd. De Belgische Rottweiler Klub is gerechtigd de n.a.v. deze controles vergaarde informatie aan te wenden, zelfs d.m.v. publicatie, in het kader van haar doelstellingen.

Artikel 5 – de pups / verplichte schriftelijke overeenkomst.

De pups mogen de kennel niet verlaten alvorens zij de leeftijd hebben bereikt van minimaal 8 weken, geïdentificeerd zijn d.m.v. een microchip, ingeënt zijn met de voor hun leeftijd geëigende en gebruikelijke vaccins en moeten aan de koper overhandigd worden samen met :

 • het EU-paspoort van het dier, houdende het vaccinatieboekje en het identificatie- en registratiecertificaat.
 • een geschreven overeenkomst, opgesteld in twee exemplaren en waarvan de fokker en de koper een exemplaar ontvangen, waarin minimaal volgende bepalingen worden vermeld :
  • de identificatie van de pup (naam, geboortedatum / micro-chipnummer)
  • de eigendomsoverdracht van de pup (in exclusieve eigendom, in mede-eigendom, …)
  • de datum van de levering van de pup
  • de verkoopprijs en de betalingsmodaliteiten
  • welke waarborgen er door de fokker worden gegeven aan de koper.

Onze rasvereniging komt niet tussen in de wilsovereenstemming tussen koper en fokker en het bepalen van de verkoopprijs alsook de inhoud van de waarborg wordt vrij aan fokker en koper overgelaten.   Enkel wordt geëist dat de koper duidelijk kennis heeft van de contractuele waarborgen die door de fokker worden gegeven.

Artikel 6

De leden van de V.Z.W. Belgische Rottweiler Klub – Club Belge Rottweiler die het fokreglement overtreden worden door de Raad van Bestuur gesanctioneerd met één van volgende sancties :

 • schorsing als lid en dit tot de eerstvolgende algemene vergadering die dan zal beslissen over een eventuele verlenging van de schorsing of gebeurlijk een uitsluiting als lid.
 • blaam of waarschuwing, dit met dien verstande dat bij hernieuwde overtreding van het fokreglement geen andere sanctie dan schorsing tot de volgende algemene vergadering kan worden opgelegd die dan zal beslissen over een eventuele verlenging van de schorsing of gebeurlijk een uitsluiting als lid.

Artikel 7

Afwijkingen op het fokreglement moeten op voorhand aangevraagd worden bij de Raad van Bestuur.

Beslist en goedgekeurd per 25.01.2020, van toepassing verklaard per 15.02.2020.